FELHASZNÁLÓI FELTÉTELEK

Felhasználói feltételek

1. SZERZŐDÉSES VISZONY

A jelen felhasználási feltételek szabályozzák az Ön, mint magánszemély részéről a szakiROBOT – melynek székhelye 1111, Budapest Lágymányosi utca 12. fszt. 2., és amelynek adószáma: 20503189-2-03 – által rendelkezésre bocsátott alkalmazásokhoz, webalkalmazáshoz, weboldalakhoz, tartalomhoz és szolgáltatásokhoz történő hozzáférést és azok használatát.

KÉRJÜK, A SZOLGÁLTATÁSOK HOZZÁFÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN FELTÉTELEKET.

A Szolgáltatások elérésével és használatával Ön elfogadja a jelen Feltételek Önre nézve kötelező érvényét, amely Ön és a szakiROBOT között szerződéses viszonyt hoz létre. Ha nem fogadja el a jelen Feltételeket, nem kaphat hozzáférést a Szolgáltatásokhoz, illetve nem használhatja azokat. A jelen Feltételek kifejezetten hatályon kívül helyezik az Önnel kötött korábbi megállapodásokat vagy egyezségeket. A szakiROBOT bármikor, bármilyen indokkal, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Feltételeket vagy az Önnel kapcsolatos bármely Szolgáltatást, illetve általánosságban leállíthatja a Szolgáltatások vagy azok bármely részének rendelkezésre bocsátását vagy megtagadhatja az azokhoz való hozzáférést.

Az szakiROBOT a Szolgáltatásokkal kapcsolatos Feltételeket időről időre módosíthatja. A kiegészítések akkor válnak hatályossá, amikor az szakiROBOT ezen frissített Feltételeket, illetve a vonatkozó Szolgáltatásokkal kapcsolatos módosított irányelveket vagy kiegészítő feltételeket ezen a helyen közzéteszi. A Szolgáltatásoknak az említett közzétételt követően az Ön részéről történő további elérésével vagy használatával Ön elfogadja a módosított Feltételek Önre nézve kötelező érvényét.

A Szolgáltatásokkal kapcsolatban a személyes adatok általunk történő begyűjtése és felhasználása a szakiROBOT Adatvédelmi irányelvében meghatározottak szerint történik. A szakiROBOT bármely szükséges információt (beleértve az Ön elérhetőségeit is) megadhat egy, követelések feldolgozásával foglalkozó fél vagy biztosító számára, amennyiben egy Önt vagy egy Külső felet ( beleértve szakembereinket ) érintő balesettel kapcsolatos panasz, vita vagy ellentmondás merül fel, és az említett információk vagy adatok szükségesek a panasz, vita vagy ellentmondás rendezéséhez.

2. A SZOLGÁLTATÁSOK

A Szolgáltatások olyan technológiai platformnak minősülnek, amelyek lehetővé teszik a Szolgáltatás részeként rendelkezésre bocsátott szakiROBOT mobilapplikációk vagy weboldalak használatát (mindegyik egy-egy „Applikáció”), a szolgáltatásoknak az említett szolgáltatások független külső fél szolgáltatóival történő megszervezését és ütemezését, ideértve a szakiROBOT-tal megállapodás keretében együttműködő független külső szolgáltatókat, illetve bizonyos alvállalkozókkal („Külső fél szolgáltatókat”). A Szolgáltatásokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra bocsátja az Ön rendelkezésére, kivéve, ha az szakiROBOT külön írásos megállapodásban, más módon állapodik meg Önnel. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A szakiROBOT NEM BIZTOSÍT SZOLGÁLTATÁST*- SZOLGÁLTATÁSOKAT, ILLETVE NEM MŰKÖDIK KÖZRE SZOLGÁLTATÓKÉNT*, VALAMINT MINDEN EMLÍTETT SZOLGÁLTATÁSOKAT* OLYAN FÜGGETLEN KÜLSŐ ALVÁLLALKOZÓK NYÚJTANAK, AKIK NEM A szakiROBOT ALKALMAZÁSÁBAN ÁLLNAK. (Ide értendők a szolgáltatáshoz szükséges anyagok, felszerelések beszerzésével kapcsolatos feladatkörök is.)

LICENC.

A jelen Feltételeknek való megfelelőségére vonatkozólag a szakiROBOT egy korlátozott, nem kizárólagos, allicenc formájában nem továbbadható, visszavonható, nem átruházható licencet biztosít Önnek annak érdekében, hogy: az Applikációkhoz saját személyes eszközén kizárólag a Szolgáltatások Ön által történő használata kapcsán hozzáférjen, és használja azokat; és a Szolgáltatások segítségével esetlegesen rendelkezésre bocsátott bármely tartalomhoz, információhoz és kapcsolódó anyagokhoz hozzáférjen, és használja azokat, minden esetben kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára. Minden olyan jog, amelyet a jelen dokumentum nem kifejezetten biztosít, a szakiROBOT és a szakiROBOT engedélyesei tartanak fenn.

KORLÁTOZÁSOK.

Tilos: bármely szerzői jog, védjegy vagy egyéb jogvédett értesítés a Szolgáltatások bármely részéből történő törlése; a Szolgáltatások reprodukálása, módosítása, azokból származékos munkák készítése, forgalmazása, licencelése, bérbeadása, értékesítése, újraértékesítése, átadása, közzététele, nyilvánosan történő rendelkezésre bocsátása, továbbadása, közvetítése, sugárzása vagy egyéb módon történő kihasználása, kivéve, ha a szakiROBOT kifejezetten engedélyezte azt; a Szolgáltatásoknak az alkalmazandó jogszabályok által megengedettektől eltérő módon történő dekompilálása, visszamodellezése vagy szétszerelése; a Szolgáltatások bármely részére mutató hivatkozás elhelyezése, azok keretként vagy tükrözésképp történő felhasználása; bármilyen program vagy szkript elindítása vagy elindíttatása a Szolgáltatások bármely vonatkozásának tisztességtelen módon történő hozzáférése vagy akadályozása; vagy a Szolgáltatások vagy az azokhoz kapcsolódó rendszerek vagy hálózatok bármely vonatkozásának illetéktelen módon történő hozzáférésére vagy akadályozására irányuló kísérlet.

KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTALOM.

A Szolgáltatások rendelkezésre bocsátására vagy elérésére olyan külső fél szolgáltatásokkal és tartalommal (többek között reklámmal) kapcsolatban is sor kerülhet, amely nem a szakiROBOT szabályozása alatt áll. Ön tudomásul veszi, hogy az említett külső fél szolgáltatások és tartalom Ön által történő használata során eltérő felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek vonatkoznak Önre. A szakiROBOT egyetlen olyan esetben sem biztosít jóváhagyást ezen külső fél szolgáltatások és tartalom kapcsán a szakiROBOTnak az említett külső fél szolgáltatók bármely termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatos felelőssége esetén. Továbbá, az Apple Inc., a Google, Inc., a Microsoft Corporation vagy a BlackBerry Limited és/vagy ezek érintett nemzetközi társvállalatai és leányvállalatai a jelen szerződés külső fél kedvezményezettjeivé válnak, amennyiben Ön igénybe veszi – értelemszerűen – az Apple iOS, az Android, a Microsoft Windows vagy a Blackberry által biztosított szoftverekkel rendelkező mobileszközökhöz kifejlesztett Applikációkat alkalmazó Szolgáltatásokat. Ezen külső fél kedvezményezettek nem szerződéses felek, és semmilyen módon nem felelnek a Szolgáltatások rendelkezésre bocsátásáért vagy az azokhoz nyújtott támogatásért. A Szolgáltatásoknak az Ön által, ezen eszközök használatával történő elérésére az érintett külső fél kedvezményezett szolgáltatási feltételeiben rögzített rendelkezések vonatkoznak.

TULAJDONJOG.

A Szolgáltatások, valamint az azokhoz fűződő minden jog mindenkor a szakiROBOT tulajdonának, illetve a szakiROBOT licencadók tulajdonának minősül. Sem a jelen Feltételek, sem a Szolgáltatások Ön által történő használata nem jelent vagy garantál Önnek semmilyen jogot: a szolgáltatásokhoz, kivéve a fentebb említett, korlátozott licencengedélyt; vagy a szakiROBOT, illetve a szakiROBOT licencadók vállalatának nevei, logói, termék- vagy szolgáltatásnevei, védjegyei vagy szolgáltatási védjegyei bármilyen módon történő használatához vagy hivatkozásához.

3. A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA

FELHASZNÁLÓI FIÓKOK.

Hogy a Szolgáltatások lehető legtöbb vonatkozását fel tudja használni, regisztrálhat egy aktív személyes felhasználói Szolgáltatási fiókot, illetve gondoskodnia kell annak fenntartásáról. Ez nem kötelező, viszont a használathoz legalább 18 évesnek kell lennie, illetve az Ön lakóhelye szerinti joghatóság szerint nagykorúnak kell lennie (ha az nem 18 éves életkort határoz meg). Az Applikáció használatához/regisztrációhoz meg kell adnia a szakiROBOT számára bizonyos személyes információkat, például nevét, címét, mobiltelefonszámát és életkorát. Ön vállalja, hogy gondoskodik a fiókjában megadott információk pontosságáról, hiánytalanságáról és naprakész voltáról. Ha nem gondoskodik a Fiókjában megadott információk pontosságáról, hiánytalanságáról és naprakész voltáról, ideértve azt is, ha érvénytelen vagy lejárt fizetési adatokat tartalmaz, előfordulhat, hogy nem férhet hozzá és nem használhatja a Szolgáltatásokat, illetve a szakiROBOT felmondhatja az Önnel való jelen Megállapodást. Nem regisztrált felhasználóként is felelősséget kell vállalnia adatai pontosságáért. A Fiókjában végzett minden tevékenység kapcsán Ön felel, és vállalja, hogy Fiókjának felhasználói nevét és jelszavát minden esetben titokban tartja és biztonságos helyen őrzi.

FELHASZNÁLÓRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS MAGATARTÁS.

A Szolgáltatásokat 18 évnél fiatalabb személyek nem használhatják. Nem adhat meghatalmazást külső felek számára Fiókjának használatához, és nem adhat engedélyt 18 évnél fiatalabb személyek számára Külső fél szolgáltatók által nyújtott szállítási vagy logisztikai szolgáltatások igénybevételére, kivéve, ha Ön is elkíséri őket. Fiókját nem ruházhatja át és nem bocsáthatja semmilyen módon egyéb magánszemély vagy jogalany rendelkezésére. A Szolgáltatások használata során Ön vállalja valamennyi vonatkozó jogszabály betartását, a Szolgáltatásokat pedig kizárólag törvényes célokra használhatja. A Szolgáltatások használata során Ön nem okoz sérelmet, zavart, kellemetlenséget vagy vagyoni kárt sem a Külső fél szolgáltató, sem egyetlen más fél számára sem. Bizonyos esetekben arra kérhetik, hogy a Szolgáltatások eléréséhez vagy használatához igazolja személyazonosságát, Ön pedig elfogadja, hogy amennyiben nem igazolja személyazonosságát, megtagadhatják Öntől a Szolgáltatások hozzáférését vagy használatát.

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT TARTALOM.

A szakiROBOT – a szakiROBOT saját belátása szerint – időről időre engedélyt adhat az Ön számára, hogy a Szolgáltatások használatával beküldjön, feltöltsön, közzétegyen vagy a szakiROBOT számára egyéb módon rendelkezésre bocsásson bizonyos szövegtartalmat, hanganyagot és/vagy vizuális tartalmat és információt, ide értve a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó megjegyzéseket és visszajelzést, támogatás igénylését, valamint vetélkedőkre és promóciókra való jelentkezés beküldése céljából („Felhasználói tartalom”). Az Ön által megadott minden Felhasználói tartalom az Ön tulajdonában marad. Ha azonban a szakiROBOT rendelkezésre bocsátja a Felhasználói tartalmat, azzal a szakiROBOT részére az egész világon érvényes, örök érvényű, visszavonhatatlan, átruházható, jogdíjmentes, engedélyt biztosít, mely vonatkozik az említett Felhasználói tartalom bármilyen, jelenleg ismert vagy ezt követően megismert formátumban és forgalmazási csatornán (ideértve a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, valamint a szakiROBOT vállalati tevékenységével és külső fél weboldalakon és szolgáltatásokon keresztül) allicencben történő továbbadására, használatára, másolására, módosítására, abból történő származékos munkák készítésére, forgalmazására, nyilvános közzétételére, nyilvános elvégzésére vagy egyéb módon történő kihasználására, az Ön számára megküldött további értesítés, illetve az Ön beleegyezése nélkül, valamint az Ön, illetve bármely más magánszemély vagy jogalany felé vállalt fizetési kötelezettség nélkül.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy: Ön valamennyi Felhasználói tartalom egyedüli és kizárólagos tulajdonosa, vagy rendelkezik a fent meghatározott Felhasználói tartalom engedélyének a sazkiROBOT részére történő biztosításához szükséges valamennyi joggal, engedéllyel, hozzájárulással és meghatalmazással; és sem a Felhasználói tartalom, sem az Ön által beküldött, feltöltött, közzétett vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátott Felhasználói tartalom, sem a Felhasználói tartalomnak a szakiROBOT által a jelen dokumentum rendelkezései szerint engedélyezett használata nem fogja sérteni, nem helyénvaló módon felhasználni vagy megszegni egy külső fél szellemi tulajdonjogát vagy tulajdonjogait, illetve közzétételi vagy adatvédelmi jogait, illetve nem eredményezi bármely vonatkozó jogszabály vagy rendelet megsértését.

Ön vállalja, hogy nem ad meg a szakiROBOT saját belátása szerint sértőnek, rágalmazó jellegűnek, gyűlölködőnek, agresszívnak, obszcénnek, pornográfnak, törvénytelennek vagy egyéb módon fenyegető jellegűnek ítélt Felhasználói tartalmat, függetlenül attól, hogy az említett anyag jogvédelem alá esik-e vagy sem. A szakiROBOT – a szakiROBOT saját belátása szerint – időről időre, bármilyen okból, Önnek küldött értesítés nélkül ellenőrizheti, nyomon követheti vagy eltávolíthatja a Felhasználói tartalmat, ám nem kötelezhető erre.

Ahhoz, hogy a magyar jogszabályok szerint is elfogadott Áfás számla kerüljön kiállításra egy Harmadik Fél által nyújtott szolgáltatás után a Harmadik Fél ügyfele részére, szükséges, hogy az ügyfél címe szerepeljen a számlán. Ön mint ügyfél elfogadja, hogy az Ön felelőssége megadni ezt a címet a szakiROBOT rendszerében. Ön azt is elfogadja, hogy a Harmadik Fél által működtet, rendszere nem teszi lehetővé számla visszamenőleges kiállítását és azon az Ön címenek utólagos feltüntetését, ha Ön nem adta meg a címét még az adott utazás előtt. Ön az is elfogadja, hogy a Harmadik Fél nem tudja visszamenőleg megváltoztatni az ügyfél adatait a számlán. Ön ezzel kapcsolatban lemond minden kártérítési igényéről a szakiROBOT, és a Harmadik Féllel szemben minden olyan számlával kapcsolatban, melyek hiányos adatokkal kerülnek kiállításra, mert Ön elmulasztotta megadni a szükséges adatokat.

HÁLÓZATI HOZZÁFÉRÉS ÉS ESZKÖZÖK.

Ön felel a Szolgáltatások használatához szükséges adathálózati hozzáférés megszerzéséért. Az Ön által használt mobilhálózat adatforgalmi és üzenetküldési díjakat számíthat fel, ha a Szolgáltatásokat vezeték nélküli eszközről éri el vagy használja, amely díjak befizetéséért Ön felel. Ön felel a Szolgáltatások, valamint az Applikációk és bármely ahhoz kapcsolódó frissítés hozzáféréséhez és használatához szükséges kompatibilis hardver vagy eszköz beszerzéséért és frissítéséért. A szakiROBOT nem garantálja, hogy a Szolgáltatások vagy azok bármely része egy adott hardveren vagy eszközön keresztül működni fog. Továbbá, a Szolgáltatások esetében az internet és az elektronikus kommunikációs lehetőségek használatának jellegéből adódó hibák és késések előfordulhatnak.

4. JOGI NYILATKOZATOK; FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS; KÁRTALANÍTÁS.

JOGI NYILATKOZAT.

MINDEN SZOLGÁLTATÁS „AHOGY VAN” ÉS „AHOGYAN ELÉRHETŐ” ALAPON VEHETŐ IGÉNYBE. A SZAKIROBOT LEMOND MINDEN OLYAN – KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT – GARANCIÁRÓL, AMELY NEM KERÜL KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZÁSRA A JELEN FELTÉTELEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT. TOVÁBBÁ, A SZAKIROBOT NEM VÁLLAL KÖTELEZETTSÉGET, ILLETVE BIZTOSÍTÉKOT VAGY GARANCIÁT A SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL MEGRENDELT BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS VAGY TERMÉK MEGBÍZHATÓSÁGA, PONTOSSÁGA, MINŐSÉGE, ALKALMASSÁGA VAGY RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA KAPCSÁN, ILLETVE ARRA SEM, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ZAVARTALAN VAGY HIBÁTÓL MENTES LESZ. A SZAKIROBOT NEM VÁLLAL GARANCIÁT A KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÓK MINŐSÉGÉRE, ALKALMASSÁGÁRA, BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉRE VAGY MEGFELELŐ KÉPESSÉGEIRE VONATKOZÓAN. ÖN ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ AZOKKAL KAPCSOLATBAN MEGRENDELT BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS VAGY TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ MINDEN KOCKÁZATOT ILLETŐEN KIZÁRÓLAG ÖN VÁLLAL FELELŐSSÉGET, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.

A SZAKIROBOT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖZVETETT, ESETI, SPECIÁLIS, ELRETTENTŐ CÉLZATÚ, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK TEKINTETÉBEN, IDEÉRTVE A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS VAGY EGYÉB MÓDON ABBÓL EREDŐ KIESETT HASZNOT, ADATVESZTÉST, SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY VAGYONI KÁRT, MÉG AKKOR SEM, HA A SZAKIROBOTOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A SZAKIROBOT NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE AZ ALÁBBIAKBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÁR, KÖTELEZETTSÉG VAGY VESZTESÉGEK TEKINTETÉBEN: A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA VAGY AZOK KISZÁMÍTÓHATÓSÁGA, ILLETVE HA A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA NEM LEHETSÉGES; VAGY AZ ÖN ÉS BÁRMELY KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI BÁRMELY TRANZAKCIÓ VAGY KAPCSOLAT, MÉG AKKOR SEM, HA A SZAKIROBOTOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. A SZAKIROBOT NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A SZAKIROBOT ÉSSZERŰ IRÁNYÍTÁSA ALATT NEM TARTHATÓ KÉSÉS VAGY EGYÉB OKOKBÓL EREDŐ NEM TELJESÍTÉS KAPCSÁN.

A SZAKIROBOT SZOLGÁLTATÁSAIT ÖN SZÁLLÍTÁSI, TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS VAGY SZOLGÁLTATÁSOK KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÓKTÓL TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉSÉHEZ HASZNÁLHATJA FEL, ÖN AZONBAN VÁLLALJA, HOGY A SZAKIROBOT A JELEN FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTTAKON TÚL NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL VAGY KÖTELEZETTSÉGGEL ÖN FELÉ A KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL ÖNNEK NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁS, TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS VAGY LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN.

A JELEN 5. FEJEZETBEN ELŐÍRT KORLÁTOZÁSOKNAK ÉS JOGI NYILATKOZATNAK NEM CÉLJA, HOGY AZ ÖN, MINT FOGYASZTÓ AZON KÖTELEZETTSÉGÉT KORLÁTOZZA VAGY AZON JOGAIT MÓDOSÍTSA, MELYEK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN NEM KIZÁRHATÓAK.

KÁRTALANÍTÁS.

Ön beleegyezik, hogy kártalanítja és mentesíti a szakiROBOT-ot, annak tisztviselőit, igazgatóit, munkavállalóit és képviselőit minden olyan követelés, kár, veszteség, kötelezettség és költség alól (beleértve az ügyvédi díjakat is), amelyek az alábbiakból erednek vagy azokhoz köthetők: a Szolgáltatások, illetve a Szolgáltatások Ön által történő igénybevételével átvett szolgáltatások vagy termékek felhasználása; a jelen Feltételek bármely rendelkezésének megsértése vagy be nem tartása; az Ön Felhasználói tartalmának a szakiROBOT által történő használata; vagy bármely külső fél, beleértve a Külső fél szolgáltatók jogainak Ön által történő megsértése.

5. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSEK.

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos követeléseket a szakiROBOT kijelölt megbízottjának kell megküldeni. Kérjük, látogasson el a szakiROBOT weboldalára a http://szakirobot.hu címen, ahol megtekintheti a megjelölt címet és további információkat.

ÉRTESÍTÉSEK.

A szakiROBOT-nak jogában áll a Szolgáltatáson belül egy általános értesítés formájában, illetve a Fiókban rögzített e-mail címre elektronikus levél formájában, illetve egy írott közlemény által hagyományos levelezési úton a Fiókban rögzített címre értesítést küldenie.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

A jelen Feltételeket sem teljes egészében, sem részben nem ruházhatja át, illetve nem adhatja tovább a szakiROBOT előzetes, írásos engedélye nélkül. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a szakiROBOT a jelen Feltételeket teljes egészében vagy részben átruházza vagy továbbadja többek között a következők számára: valamely társvállalata vagy leányvállalata; a szakiROBOT saját tőkéjét, vállalatát vagy vagyonát felvásárló fél számára; vagy valamely jogutódja számára fúzió kapcsán. Az Ön és a szakiROBOT közötti szerződésből, illetve a Szolgáltatások használatából eredően Ön, a szakiROBOT, illetve bármely Külső fél szolgáltató között nem létesül közös vállalkozás, partneri együttműködés, munkaviszony vagy megbízotti kapcsolat.

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, részben vagy egészben, bármely jogszabály alapján, az adott rendelkezés vagy annak része a továbbiakban nem minősül a jelen Feltételek részének az adott mértékig, a jelen Feltételek egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát azonban nem érinti. Abban az esetben, ha a felek a jogszerűtlen, érvénytelen, végrehajthatatlan rendelkezés vagy annak valamely része helyett egy jogszerű, érvényes és végrehajtható rendelkezést fogadnak el, az a lehető legnagyobb mértékig hasonló hatású, mint a jogszerű, érvényes vagy végrehajtható rendelkezés vagy annak része, a jelen Feltételek tartalmának és céljának figyelembevételével. A jelen Feltételek a felek között a megállapodás tárgyában létrejött teljes megállapodást és megegyezést képezi, valamint a megállapodás tárgyát képező, minden korábbi vagy egyidejűleg érvényes megállapodás vagy vállalás helyébe lép és érvényteleníti azokat. A jelen Feltételekben a „többek között” és a „beleértve” szavak jelentése „többek között, de nem kizárólagosan”.

Minden jog fenntartva! || 2016 || szakiROBOT Bt